O světě, který tu je i není - o věcech výjimečných i banálních, podivuhodných i trapných, temných i oslnivých, tristních i směšných, paradoxních i logických, stejně tak však i o věcech temně zářících, tragikomických, podivuhodně banálních, výjimečně trapných či zcela logicky paradoxních. A o sobě, který tu je i není stejně tak.

úterý 21. května 2024

Vladimír Hirsch / Lux Antiqua (LP)

CZ:

Vladimír Hirsch - Lux Antiqua 

Skladba pro orchestr, smíšený sbor a integrované techniky. 2017-2022. (LP ©2023 Integrated Music Records-Catch 067). Hudebníci:  Vladimír Hirsch - elektronika, klávesové nástroje, syntezátory, perkuse, integrovaná technika. Czech Integrated Ensemble & Choir. Participace: Martina Sanollová a Dominika Karčovská - vokální aditiva. Produkce: Ars Morta Universum. Album foto: Jan Vávra Písecký

Strana 1: 1-Sequentia I, 2-Sequentia II, 3-Sequentia III. Strana 2: 1-Sequentia IV, 2-Sequentia V, 3-Sequentia VI 

Konceptuální album, založené na dialogu ústředních, jakkoli minimalisticky úsporných repetitivních sborových motivů s instrumentálními tématy v duchu autorova integrovaného hudebního pojetí. Jedná se o práci oratoriální povahy typu hudebního rekviem, avšak bez přítomností sólových vokálních partů a bez kompozičního členění do podoby tohoto standardního klasického útvaru. Orchestrálně-industriální prvky ve svém přiměřeném množství přidávají vhodnou dynamickou sílu hudebnímu projevu, kde dominuje vrstevnatá polytonalita s historickými stylovými odkazy a obrazotvorná alchymická práce se zvukem (Tom Saivon).


EN:

Vladimir Hirsch - Lux Antiqua

Composition for orchestra, mixed choir and integrated techniques. 2010-2022. (LP ©2023 Integrated Music Records-Catch 067). Musicians: Vladimír Hirsch - electronics, keyboards, synthesizers, percussion, integrated technology. Czech Integrated Ensemble & Choir. Participation: Martina Sanollová and Dominika Karčovská - vocal additives. Produced by Ars Morta Universum. Photo album: Jan Vávra Písecký

Side 1: 1-Sequentia I, 2-Sequentia II, 3-Sequentia III. Side 2: 1-Sequentia IV, 2-Sequentia V, 3-Sequentia VI


"A conceptual album, based on a dialogue of central, however minimalistically repetitive choral motifswith instrumental themes in the spirit of the author's integrated musical concept. It is a work of an oratorical nature of a musical requiem type, but without the presence of solo vocal parts and without compositional articulation into the form of that standard classical formation. Orchestral-industrial elements in their reasonable amount add suitable dynamic power to the musical expression, where the layered polytonality with historical stylistic references and imaginative alchemical work with sound" (Tom Saivon).